Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Verzia platná od 25.5.2018

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Spoločnosť Remab, s.r.o., prevádzkovateľ  internetového obchodu www.remab.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Remab, s.r.o..

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@remab.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zhromažďujeme:

Údaje pri nákupe: 

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú: meno, priezvisko, emailová adresa, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.       

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na Vašom účte. Formy elektronického bankovníctva (platby za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne informáciu o úšpešnosti alebo neúspešnosti platby.

Údaje pri vytvorení konta:

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť si u nás používateľské konto, zbierame aj všetky údaje, ktoré s tým súvisia. Povinným údajom je Vaša emailová adresa, ktorá slúži na komunikáciu s Vami.
V prípade, ak sa u nás prihlásite cez Vaše konto na sociálnej sieti Facebook, Facebook nám poskytne údaje ako Vaše meno a emailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek zrušiť v správe Vášho užívateľského profilu na Facebooku.

Newsletter a spotrebiteľské súťaže:

Ak nám udelíte súhlas s príjmaním obchodných informácií, uchovávame si Vašu emailovú adresu za účelom zasielanie informácií o novinkách, špeciálnych ponukách a zľavách.
Ak sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže uchovávame si údaje ako Vaše meno, kontaktné údaje a informáciu, ktrorú ste nám zaslali.

Údaje získané pri využívaní našich služieb:

Keď využívate naše služby získavame informácie o počítačoch a zariadeniach, ktoré používate, vrátane IP adries, informácií o operačných systémoch, nastavení prehliadačov, informácie o Vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej stránky k nám pristúpite, informácie z cookies a iných nástrojov.

Ako spracujeme Vaše osobné informácie:

Pokiaľ využijete služby nášho obchodu, spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Poskytovanie našich služieb: 

Údaje, ktoré od Vás získavame sú potrebné na uzatvorenie kúpnych zmlúv o predaji v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Tieto údaje potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.
Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje o Vašich nákupoch používame na zasielanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaní služieb, alebo pre zmenu a nahlásenie novej doručovacej adresy, zmenu Vašich údajov v objednávke alebo v používateľskom konte. Vaše kontaktné údaje spracuvávame aj pre riadne podanie a vybavenie reklamácie dodaného tovaru.

Štatistické a vnútorné potreby 
Údaje, ktoré uchovávame používame aj na zlepšovanie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing.

Cookies 
Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies. 

Komu údaje sprístupňujeme:

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme ani neposkytujeme iným subjektom, okrem situácii opísaných nižšie.

Vaše osobní údaje sprístupňujeme v prípade doručovateľskej služby zvolenej pri objednávke.
Aktuálne spolupracujeme s nasledovnými spoločnosťami:

Neoship, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo
IČO: 50 286 820
IČ DPH: SK2120258679
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65476/L

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Družby 22 974, 01 Banská Bystrica
IČO: 45497885
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17990/S

Geis Parcel SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Trňanská 6 960 01 Zvolen
IČO: 46489592
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 21503/S

Vaše osobné údaje majú k dispozícii aj niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracuvávajú na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentov. V súčasnosti spolupracujeme s týmito dodávateľmi:

NEONUS, s.r.o. (hosting)
Sídlo spoločnosti: Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo
IČO: 44279124
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu žilina, oddiel Sro vložka 49864/L

MailChimp (zasielanie newslettrov)
Sídlo spoločnosti:  The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Z právnych dovôdov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali svoje nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.    

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dovôdov patria napr. súdy, štátne a iné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu nad našou činnosťou, zodpovedné za riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. 

Ako Vaše údaje chránime

Pokiaľ u nás nemáte vytvorené žiadne konto, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak používame vaše osobné údaje na účel doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.
Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú Vaše práva

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese info@remab.sk.  Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/), Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.